چرا همستر گاز می گیرد؟

۱۳۹۹/۵/۱۵ ۱۱:۴۴:۵

علت گاز گرفتن هسمتر

چرا همستر گاز می گیرد همستر گاز

1. اگر همستر شما دستی نباشد ، وقتی که بخواهید او را بگیرید ، میترسد و دست شما را گاز می گیرد. این واکنش طبیعی همستر هاست وقتی که می ترسند.
2. همستر ها خواب عمیقی دارند. اگر شما آن ها را بیدار کنید وقتی که خواب هستند یا همستر خواب آلودی را بترسانید و تکان دهید ، ممکن است شما را گاز بگیرد.
3. اکر شما سعی کنید همستر هایی را که در حال دعوا هستند از هم جدا کنید ممکن است بدون اینکه متوجه شوند دست شما را گاز بگیرند.
4. اگر یک همستر بسیار گرسنه باشد و دست شما بوی غذا بدهد ممکن است دست شما را گاز بگیرد.